Manual Pengurusan Zakat Perbankan

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Bab ini menjelaskan latar belakang dan tujuan penyediaan Manual Pengurusan Zakat Perbankan (MPZP) yang diterbit oleh JAWHAR melalui panel yang dilantik untuk dijadikan sebagai salah satu panduan dan rujukan kepada institusi perbankan dalam isu penaksiran zakat. Bab-bab seterusnya akan menerangkan aspekaspek hukum, perkara-perkara asas dalam zakat dan kaedah pengiraan berlandaskan hukum syarak. Beberapa contoh diberikan bagi memudah dan menjelaskan lagi pemahaman.
Tarikh : 09-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf