Manual Pengurusan Perletakhakan Tanah Wakaf

img    
Kategori : Manual
Pembentang : JAWHAR
Sipnopsis : Bab ini menjelaskan tentang tujuan, skop dan kaedah penyediaan Manual Pengurusan Peletakhakan Tanah Wakaf (MPPTW)melalui Seksyen 416C Kanun Tanah Negara (KTN) di samping menghuraikan tentang peranan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai Pemegang Amanah Tunggal bagi tanah wakaf di Malaysia.Selain itu, ianya juga menjelaskan keperluan peletakhakan tanah wakaf ke atas MAIN, isu-isu pewakafan pada masa ini dan matlamat penyeragaman peletakhakan tanah wakaf.
Tarikh : 09-03-2011
     
dw
Format Fail : application/pdf